Serveis de : Rehabilitació de façanes i eliminació de graffittis

Gistea ofereix solucions per a l'eliminació tot tipus de grafftis, emprant per a això la tècnica mes adequada a cada situació tenint en compte tant la superfície a tractar i les característiques el grafiti com l'entorn on ha de realitzar-se el treball.
Disposem de la mes avançada tecnologia que ens permet donar una solució personalitzada atesa per un equip de tècnics i especialistes en cadascuna de les disciplines.